fbpx

ADATVÉDELEM

Adatkezelési és Adatvédelmi tájékoztató

Jelen Adatkezelési és Adatvédelmi tájékoztató a Lepramisszió – Magyarország (székhely: 1151 Budapest, Alag utca 3., adószáma: 18184747-1-42, bírósági nyilvántartási szám: 00002/2012, a továbbiakban: Lepramisszió – Magyarország) mint karitatív szervezet és adatkezelő által készített tájékoztató, amely a www.https://www.lepramisszio.hu weboldalon elérhető honlap (a továbbiakban: honlap) igénybevétele során az online adakozók, az egyéb úton adakozók és támogatókról gyűjtött és kezelt személyes adatok védelme, valamint a honlapot látogatók és az adakozók, támogatók tájékoztatása érdekében (a továbbiakban: Érintett) készült.

A Lepramisszió – Magyarország elkötelezett a személyes adatok bizalmas és biztonságos kezelése, továbbá az információs önrendelkezési jog biztosítása mellett. A Lepramisszió – Magyarország az adakozás során rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve), a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban végzi, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

A honlap látogatásával és az online adakozás igénybevételével az Érintett elfogadja a jelen Adatkezelési és Adatvédelmi tájékoztatónak (a továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató) az adatvédelemre és az adatkezelésre vonatkozó feltételeit, valamint egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy az adakozás igénybevételhez szükséges regisztráció során megadott adatait a Lepramisszió – Magyarország nyilvántartsa, kezelje.

Jelen Adatkezelési tájékoztató a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek és a személyes adatok kezelésének tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR rendelet) figyelembevételével készült.

A Lepramisszió – Magyarország fenntartja a jogot, hogy a honlap bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezek a változtatások, módosítások azonban az adatkezelés célját és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik. A módosítás jogának fenntartása alapján kérjük, rendszeresen térjen vissza ide, hogy az Adatkezelési tájékoztatóban történt esetleges változásokról tudomást szerezzen!

A Lepramisszió – Magyarország valamennyi adatkezeléssel érintett, – akár a Lepramisszió – Magyarország, akár az Érintett által törölt – adatot a törlést követően nem kezel.

A Lepramisszió – Magyarország az Érintettek hozzájárulása alapján jogosult kezelni azoknak a természetes személyeknek az adatait, akik a Lepramisszió – Magyarországot adományukkal támogatják. Az Érintett kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújt a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

 1. Az adatkezelő neve: Lepramisszió – Magyarország
 2. Az adatkezelő címe: Székhely: 1151 Budapest, Alag u. 3.
 3. Elérhetőség: Telefon: +36-30-638-4736, E-mail: info@lepramisszio.hu
 4. Az adatkezelés célja: A Lepramisszió – Magyarország nyilvántartja és kezeli azoknak a támogatóknak az adatait, akik online adakozással átutalással és banki, csekkes befizetéssel támogatják a misszió tevékenységét. A Lepramisszió – Magyarország a személyes adatokat mindenkor kizárólag a fent meghatározott célból, szükséges mértékben kezeli. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 5. Az adatkezelés jogalapja: A Lepramisszió – Magyarország a személyes adatokat csak adományok gyűjtése és nyilvántartása céljából kezeli. Ezeknek a személyes adatoknak a kezelése az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján történik. Az online vagy átutalással történő adakozást a Lepramisszió – Magyarország kifejezett és önkéntes hozzájárulásként kezeli, mivel nincs technikai lehetőség az önkéntesség más módon történő bizonyítására.
 6. A kezelt adatok köre és időtartama: Az adományozás, valamint támogatások során az adatnyilvántartás és kezelés az Érintett:
 • a) nevére,
 • b) lakcímére,
 • c) e-mail címére,
 • d) telefonszámára terjed ki.

A Lepramisszió – Magyarország a gyűjtött és kezelt adatokat mindaddig kezelheti, ameddig az Érintett nem kéri azok törlését.

Az Érintett adatait a Lepramisszió – Magyarország törli az adatnyilvántartásból, amennyiben az Érintett adatainak törlését kéri, az általa meghatározott adatok tekintetében.

Az Érintett személy adatainak törlését személyesen, írásban, vagy meghatalmazott képviselője útján, továbbá elektronikus formában a Lepramisszió – Magyarország írásban kérheti.

 1. Adattovábbítás: A Lepramisszió az általa vezetett adatnyilvántartásból adatot nem továbbít.

Hatóságok, közhatalmi szervek részére – jogszabályban meghatározott módon- személyazonosításra alkalmas módon, statisztikai célra csak személyazonosításra alkalmatlan módon szolgáltathat adatokat.

Kártyás vásárlásnak minősülő, kezelési díj nélküli adakozások esetén a banki tranzakciók lebonyolítása érdekében a tranzakciókat kezelő OTP MOBIL Szolgltató Kft-nek (1143 Budapest, Hungária krt. 17.) biztonsági okokból szükséges az utalványozó adatait megkapnia. Az adattovábbítás célja: az adományok visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 1. Ki ismerheti meg az adatokat: A Lepramisszió – Magyarország adatnyilvántartásába – eljárásában indokolt mértékig – jogosult betekinteni:
 • a) az igazgató és az általa erre felhatalmazott munkatárs(ak),
 • b) jogszabályi előírás alapján közhatalmat gyakorló szervek,
 • c) saját adatai tekintetében az Érintett.
 1. Adatbiztonsági intézkedések: A Lepramisszió – Magyarország gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyeket a GDPR rendelet, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Lepramisszió – Magyarország által vezetett adatnyilvántartásában tárolt adatokhoz kizárólag a Lepramisszió – Magyarország erre a célra jogosultsággal rendelkező munkatársai férhetnek hozzá.
 2. Az Érintetteket megillető jogok: Az Érintett kérelmére saját adatairól a nyilvántartásból kivonatot vagy másolatot, illetve szóbeli tájékoztatást kell adni. A tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számítva legkésőbb 30 napon belül kell megadni.

Az Érintett személyes adatainak helyesbítését, kijavítását személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján, továbbá elektronikus formában a Lepramisszió – Magyarországtól írásban kérheti. Az Érintett személy kérelmére a Lepramisszió – Magyaroszág tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Érintettnek joga van személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérni.

Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja.

 1. Az adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben:

– az adatkezelés szerződés teljesítésén, vagy hozzájáruláson alapul;

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek: Ha az Érintettnek panasza van a Lepramisszió – Magyarország adatkezelési tevékenységével kapcsolatban, úgy panaszával a Lepramisszió – Magyarország igazgatójához fordulhat (Lepramisszió Magyarország, 1151 Budapest, Alag u. 3.), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., tel: +36 (1) 391 1400, honlap: www.naih.hu). Az Érintett jogérvényesítési lehetőségeit az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján gyakorolhatja.

Ez is érdekelheti

ÁFF

Köszönjük, hogy meglátogatta oldalunkat! A portálon fellelhető mindenféle tartalom a

»